ตารางสอบ NT ปีการศึกษา 2553

สพป.ปข.2

ชั้น
วันสอบ
ภาคเช้า
(8.30 – 12.00 น.)

ภาคบ่าย
(13.00 – 15.00 น.)

ป.3
23 กุมภาพันธ์ 2554
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
- ภาษาไทย (40 นาที)
- คณิคศาสตร์ (60 นาที)
- วิทยาศาสตร์ (50 นาที)
แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ
- การเขียน (40 นาที)
- การคิดคำนวณ (50 นาที)
24 กุมภาพันธ์ 2554

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง

(5 นาที/คน)

แบบทดสอบการอ่านออกเสียง (ต่อ)
ป.6
2 มีนาคม 2554
แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ
- การเขียนคล่อง (40 นาที)
- การคิดแก้โจทย์ปัญหา (60 นาที)
แบบทดสอบชนิดเลือกตอบ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์
3 มีนาคม 2554

แบบทดสอบภาคปฏิบัติการอ่านคล่อง
ม.3
7 กันยายน 2554
แบบทดสอบการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน (สุ่มนักเรียนทุกโรงเรียนๆ ละ 10%)
............................