นางฐิติพร เด็กหลี

 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วัน เดือน ปีเกิด 4 พฤษภาคม 2501 อายุ 54 ปี

โทรศัพท์ 08-1736-8984

สถานที่ปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป . ปข .2

ประวัติการศึกษา

ค . บ .( การประถมศึกษา ) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

ค . ม . สถาบันราชภัฎสวนดุสิต

ประวัติการทำงาน

อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดนาห้วย สปอ . ปราณบุรี

ศึกษานิเทศก์ สปอ . ปราณบุรี

ศึกษานิเทศก์ 7 สพท . ปข .2 ( 7 กรกฏาคม 2546)