นางสุกัญญา หน่อทิม

 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วัน เดือน ปีเกิด 19 พฤษภาคม 2504 อายุ 51 ปี

โทรศัพท์ 08-1587-4164

รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

สถานที่ทำงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

 

ประวัติการศึกษา

2513 ป .4 โรงเรียนสิงหนาท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2516 ป .7 โรงเรียนวัดธรรมมิการาม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2519 ม . ศ .3 โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

2523 ป . กศ . สูง ( ศิลปะ ) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2530 ค . บ .( ประถมศึกษา ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2545 ค . ม .( บริหารการศึกษา ) สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

 

ประวัติการทำงาน

2525 - 2540 ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

2541 – ปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

 

การศึกษาดูงานต่างประเทศ

2537  ดูงานการจัดการศึกษา ณ ประเทศเกาหลี

2544  ดูงานการจัดการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์

2545  ดูงานการจัดการศึกษา ณ ประเทศเยอรมัน