โครงสร้างกลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล การจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตามผล
และประเมินผลการจัดการศึกษา
                           
    ...                      
งานธุรการ
กลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรและ กระบวน การเรียนรู้
กลุ่มงาน การวัดและ ประเมินผล ทางการศึกษา
กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนา สื่อ นวัตกรรมและ เทคโนโลยี ทางการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศ
ติดตามและ ประเมินผล ระบบบริหารและ การจัดการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาระบบ การประกัน คุณภาพ การศึกษา
กลุ่มงาน เลขานุการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษา