ยินดีต้อนรับเข้า สู่เวปของ " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา " สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ....วิสัยทัศน์...วิสัยทัศน์..เป็นองค์กรคุณภาพด้านการนิเทศการศึกษา บนพื้นฐานการทำงานแบบกัลยาณมิตร...
   

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม

            

แนวการจัดรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง