นางพุทธิยา พันแสง

 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วัน เดือน ปีเกิด 14 มิถุนายน 2496 อายุ 59 ปี

โทรศัพท์ 08-1890-8711

ประวัติการศึกษา

2505 ป .4 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์

2508 ป .7 โรงเรียนวัดธรรมิการาม ( ปิยแหวนรังสรรค์ )

2512 ม . ศ .3 โรงเรียนสตรีประจวบคีรีขันธ์ ( ประจวบสมบูรณ์ )

2514 ป . กศ . วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2518 พ . ม . ศึกษาด้วยตนเอง

2527 ค . บ . วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2547 ค . ม . มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ประสบการณ์การทำงาน

1 พ . ค . 2516 ครูจัตวา โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ

1 ต . ค . 2518 ครูตรี โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณบุรี

1 พ . ค . 2519 ครู 2 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณบุรี

1 ก . ย . 2522 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณบุรี

23 ม . ค . 2528 ศึกษานิเทศก์ 4 สปอ . ปราณบุรี

1 ต . ค . 2542 ศึกษานิเทศก์ 7 สปอ . ปราณบุรี

7 กรกฎาคม 2546 ศึกษานิเทศก์ 7 สพท . ปข .2

ประสบการณ์

2534  ศึกษาดูงานการศึกษา ณ ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์

2545 ร่วมประชุมสภาครูอาเซียน และศึกษาดูงานด้านการศึกษา ณ ประเทศบรูไน คารุสลาม