ยินดีต้อนรับเข้า สู่เวปของ " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา " สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ....วิสัยทัศน์...มุ่งสู่การเป็นองค์กร สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม บนพื้นฐานการทำงานแบบกัลยาณมิตร...
   

รายชื่อ ร.ร.ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2554 ของ สพป.ปข.2

1. โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
2. โรงเรียนบ้านรวมไทย
3. โรงเรียนบ้านหนองเกด
4. โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ
5. โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
ุ6. โรงเรียนบ้านหาดขาม
7. โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม
8. โรงเรียนชลประทานปราณบุรี และโรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา
9. โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
10.
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
11. โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
12. โรงเรียนบ้านลาดวิถี
13. โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ)
14. โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
15. โรงเรียนบ้านหนองคาง
16. โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
17. โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
18. โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด (บ้านหนองแก)
19. โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา
20. โรงเรียนอานันท์

โรงเรียนสังกัดอื่น

21. โรงเรียนวังไกลกังวล (เอกชน)
22. โรงเรียนบ้านเขาน้อย (อบต.)
23. โรงเรียนบ้านปลายน้ำ (เทศบาล)

24. โรงเรียนเมืองปราณบุรี (สพม.)