การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)

         ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก ผอ.สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้เปิดเผยผ่านจดหมายเปิดผนึก ฉบับที่ 1/2554 ถึงเรื่องของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม ว่า

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ.2554-2558)

         สมศ.ได้ปรับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหม่ ซึ่งเดิมมี 27 มาตรฐาน แต่ประกาศใช้แค่ 14 มาตรฐาน แต่การประเมินรอบที่สามนี้ มีเพียง 4 มาตรฐาน คือ

         1) มาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา

         2) มาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

         3) มาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา

         4) มาตรฐานที่ว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในมีตัวบ่งชี้ 12 ตัว ได้แก่

             1) ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

             2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

             3) ผู้เรียนมีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

             4) ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นและมีจิตสาธารณะ

             5) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

             6) ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             7) ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

             8) พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัดเป็นไปตามกฏกระทรวง

             9) ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

           10) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

           11) ผลการดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา

           12) ผลการส่งเสริมเพื่อพัฒนาสถานศึกษาเข้าสู่มาตรฐาน รักษามาตรฐานและยกระดับมาตรฐาน

ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 1-8 น้ำหนัก 80 คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 9-10 น้ำหนัก 10 คะแนน

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรฐานส่งเสริม ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 11-12 น้ำหนัก 10 คะแนน

 

นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆ เช่น แผนปฏิบัติการ ปี 2554 และการรับนักเรียน ปี 2554  ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่
http://210.246.188.61/ewtadmin/ewt/demo_0850/ewt_news.php?nid=527&filename=index_plan