บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นายสุรินทร์  บัวงาม
รอง ผอ.สพป.ปข.2
ดร.มานิตย์  สีสง่า
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
นางนิตยา  โรจน์บวรวิทยา
หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
นางสุกัญญา  หน่อทิม
หน.กลุ่มงานระบบประกันคุณภาพฯ
นางฐิติพร  เด็กหลี
หน.กลุ่มงานเลขาฯ
นางธนพร  อรชร
หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
ดร.อารยา ช่ออังชัญ
หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
ว่าง
นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม
หน.กลุ่มงานพัฒนาการวิจัยฯ
นางวาสนา  ยาวงษ์
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
นางกุมารี หนูกุ้ง
ครูช่วยราชการ

ศึกษานิเทศก์
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์

ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ว่าง
นางสาวสุทธิดา  ลางคุนเสน
จนท.บรรณารักษ์
จนท.ธุรการ