บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นายสุรินทร์  บัวงาม
รอง ผอ.สพป.ปข.2
ดร.มานิตย์  สีสง่า
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ
นางนิตยา  โรจน์บวรวิทยา
หน.กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
นางรสมาลิน  พุทธาคง
หน.กลุ่มงานนิเทศฯ
นางฐิติพร  เด็กหลี
หน.กลุ่มงานเลขาฯ
นางสาวอุทุมพร  เดชคง
หน.กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางสุกัญญา  หน่อทิม
หน.กลุ่มงานระบบประกันคุณภาพฯ
นางสาวรัตนา  เกียรติเกษม
หน.กลุ่มงานพัฒนาการวิจัยฯ
นางสาวปราณี  จงศรี
หน.กลุ่มงานพัฒนาการสอนฯ
ดร.ทัศนีย์  ช่อเทียนทิพย์
หน.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
นางสาวนงนุช  สีสันต์
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางธนพร  อรชร
กลุ่มงานระบบประกันคุณภาพฯ
อรวรรณ  คำมณี
กลุ่มงานนิเทศฯ
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี  ตันเจริญ
กลุ่มงานวัดและประเมินผลฯ
นางวาสนา  ยาวงษ์
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อฯ
นางนิตยา  เกษสุริยงค์
จนท.ธุรการ
นางสาวสุทธิดา  ลางคุนเสน
จนท.บรรณารักษ์