ยินดีต้อนรับเข้า สู่เวปของ " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา " สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ....วิสัยทัศน์...มุ่งสู่การเป็นองค์กร สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม บนพื้นฐานการทำงานแบบกัลยาณมิตร...
   

รุกปฏิรูป'การศึกษาทางเลือก'

น.ส.สุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวภายหลังเสวนานโยบายความร่วมมือการศึกษาทางเลือกในยุคปฏิรูปการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาทศวรรษที่สอง เมื่อเร็วๆนี้ ว่า นโยบายของการจัดการศึกษาในช่วงปี พ.ศ.2554-2561 เน้น 4 เรื่อง คือ
          1.ครูยุคใหม่ 2.แหล่งการเรียนรู้ 3.การบริหารจัดการใหม่ และ 4.กระบวนการเรียนรู้ใหม่การจัดการศึกษาทางเลือกต้องครอบคลุมมากขึ้น ครูยุคใหม่สอนแนวคิดการจัดการศึกษาทางเลือก การบริหารจัดการใหม่ การยกระดับโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพ ผู้จัดการศึกษาทางเลือกควรนำเสนองบประมาณเพื่อให้เข้าสู่แผนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และต้องหาคานงัดในเรื่องการจัดการศึกษาทางเลือกให้ชัดเจนถ้าต้องการให้การศึกษาทางเลือกเป็นวาระแห่งชาติ
          ด้านนายชัชวาล ทองดีเลิศ เลขาธิการสภาการศึกษาทางเลือก กล่าวว่า สภาการศึกษาทางเลือกจัดทำข้อเสนอต่อการจัดการศึกษาในสังคมไทย ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้เชิงรุกเชื่อมโยงประสบการณ์ของการศึกษาทางเลือกสู่การเรียนรู้ของสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาทุกรูปแบบ ต้องทำความเข้าใจกันใหม่ถึงความหมายที่แท้จริงของการศึกษาเรียนรู้ เพื่อนำการศึกษาไทยไปสู่การสร้างปัญญา พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สอดคล้องกับธรรมชาติ และศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์
          ที่สำคัญ คือการนำปรัชญา วิธีการและประสบการณ์ของการศึกษาทางเลือกเข้าไปประยุกต์ใช้เชิงรุกในสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาอื่นๆ ทุกรูปแบบ เพื่อจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตัวผู้เรียนแต่ละคน

--ข่าวสด ฉบับวันที่ 14 ก.พ. 2554 (กรอบบ่าย)--