หน้าแรก

กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา)

กลุ่มโรงเรียนสามกระทาย
กลุ่มโรงเรียนหาดขาม
กลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู
กลุ่มโรงเรียนกุยบุรี
กลุ่มโรงเรียนศิลาลอย
กลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด
กลุ่มโรงเรียนไร่เก่าศาลาลัย
กลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่
กลุ่มโรงเรียนปราณบุรี
กลุ่มโรงเรียนตะนาวศรี
กลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ
กลุ่มโรงเรียนทับใต้
กลุ่มโรงเรียนหนองพลับ


กลุ่มโรงเรียนบ้านสามกระทาย
ผู้ประสานงาน นางสุกัญญา  หน่อทิม

1
โรงเรียนบ้านสามกระทาย
2
โรงเรียนบ้านสำโหรง
3
โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม
4
โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
5
โรงเรียนบ้านดอนกลาง
6
โรงเรียนแย้มสะอาดหัวหิน (เอกชน)

Top

กลุ่มโรงเรียนหาดขาม
ผู้ประสานงาน นางธนพร  อรชร่


1
โรงเรียนบ้านหนองเกด                                    
2
โรงเรียนบ้านรวมไทย
3
โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง
4
โรงเรียนบ้านยางชุม
5
โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
6
โรงเรียนบ้านไร่บน
7
โรงเรียนบ้านหาดขาม

Top

กลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู
ผู้ประสานงาน นางสาวปราณี จงศรี


1
โรงเรียนวัดดอนยายหนู                             
2
โรงเรียนบ้านดอนมะขาม
3
โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม
4
โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน
5
โรงเรียนหนองบัว
6
โรงเรียนบ้านเขาแดง
7
โรงเรียนวัดทุ่งน้อย

Top

กลุ่มโรงเรียนกุยบุรี
ผู้ประสานงาน นางสาวนงนุช สีสันต์


1
โรงเรียนวัดกุยบุรี                             
2
โรงเรียนบ้านหนองหมู
3
โรงเรียนบ้านหนองกระทิง
4
โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว)
5
โรงเรียนบ้านบน
6
โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ
7
โรงเรียนบ้านปากเหมือง
8
โรงเรียนเกี้ยวกวง (เอกชน)
Top

กลุ่มโรงเรียนศิลาลอย
ผู้ประสานงาน นางอรวรรณ  คำมณี


1
โรงเรียนบ้านหนองคาง        
2
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง
3
โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม
4
โรงเรียนบ้านลาดวิถี
5
โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย
6
โรงเรียนบ้านเขาโป่ง
7

โรงเรียนอุดมศึกษา (เอกชน)

8
โรงเรียนก็พัฒนศึกษา (เอกชน)

Top

กลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด
ผู้ประสานงาน นางฐิติพร  เด็กหลี


1
โรงเรียนบ้านพุน้อย                                
2
โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว
3
โรงเรียนบ้านพุใหญ่
4
โรงเรียนบ้านบางปู
5
โรงเรียนบ้านใหม่
6
โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว
7
โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา (เอกชน)

Top

กลุ่มโรงเรียนไร่เก่าศาลาลัย
ผู้ประสานงาน ดร.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์


1
โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด                            
2
โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
3
โรงเรียนบ้านศาลาลัย
4
โรงเรียนบ้านหนองขาม
5
โรงเรียนบ้านเนินกรวด
6
โรงเรียนหนองน้ำกลัด
7
โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่
Top

กลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่
ผู้ประสานงาน ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี  ตันเจริญ


1
โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง                      
2
โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น
3
โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
4
โรงเรียนบ้านหนองจิก
5
โรงเรียนบ้านหนองไทร
6
โรงเรียนบ้านเกาะไผ่
7
โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา (เอกชน)
Top

กลุ่มโรงเรียนปราณบุรี
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนา เกียรติเกษม


1
โรงเรียนบ้านหนองกา     
2
โรงเรียนวัดนาห้วย
3
โรงเรียนบ้านปรือน้อย
4
โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ
5
โรงเรียนบ้านหนองหอย
6
โรงเรียนบ้านวังก์พง
7
โรงเรียนบ้านวังยาว
8
โรงเรียนชินนุกูลวิทยา (เอกชน)

9
โรงเรียนรักษ์วิทยา (เอกชน)
10
โรงเรียนวิเศษวิทยา (เอกชน)
11
โรงเรียนวิเศษศึกษา (เอกชน)
12
โรงเรียนกำเนิดวิทยา (เอกชน)
13
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ (เอกชน)
   

Top

กลุ่มโรงเรียนตะนาวศรี
ผู้ประสานงาน นางนิตยา โรจน์วรวิทยา


1
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี                                   
2
โรงเรียนชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา
3
โรงเรียนบ้านห้วยพลับ
4
โรงเรียนบ้านวังวน
5
โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี
6
โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น

7
โรงเรียนบ้านตำหรุ
8
โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี
9
โรงเรียนวันทามารีอา (เอกชน)
10
โรงเรียนสายวิทยา (เอกชน)

Top

กลุ่มโรงเรียนหินเหล็กไฟ
ผู้ประสานงาน นางรสมาลิน พุทธาคง


1
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา                        
2
โรงเรียนอนุบาลหัวหิน
3
โรงเรียนบ้านหนองซอ
4
โรงเรียนบ้านหนองคร้า
5
โรงเรียนบ้านวังโบสถ์
6
โรงเรียนบ้านหนองเหียง

7
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
8
โรงเรียนสมถวิลวิเทศศึกษาห้วยมงคล (เอกชน)

Top

กลุ่มโรงเรียนหนองพลับ
ผู้ประสานงาน นางสาวอุทุมพร  เดชคง


1
โรงเรียนบ้านหนองพลับ                              
2
โรงเรียนวไลย
3
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
4
โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม
5

โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา

6
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
7
โรงเรียนละเมาะ
8
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
9
โรงเรียนอานันท์
10
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย (เอกชน)
11
โรงเรียนสมถวิลหัวหิน (เอกชน)
12
โรงเรียนวังไกลกังวล (เอกชน)
13
โรงเรียนภัทราวดี (เอกชน)

Top

กลุ่มโรงเรียนทับใต้
ผู้ประสานงาน ดร.อารยา ช่ออังชัญ


1
โรงเรียนบ้านวังข่อย                            
2
โรงเรียนบ้านห้วยมงคล
3
โรงเรียนบ้านเนินพยอม
4
โรงเรียนบ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร
5
โรงเรียนบ้านทับใต้
6
โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
7
โรงเรียนบ้านหนองไผ่
8
โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก

7
โรงเรียนดรุณศึกษา (เอกชน)
8
โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา (เอกชน)
9
โรงเรียนอนุบาลปรารถนา (เอกชน)
10
โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา (เอกชน)

Top