นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วัน เดือน ปีเกิด 14 กันยายน 2502 อายุ 53 ปี

โทรศัพท์ 08-1808-6272

ประวัติการศึกษา

2530 ค . ม .( การประถมศึกษา ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2544 ศษ . บ . ( การวัดผลประเมินผลการศึกษา ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2541 ศษ . บ .( การแนะแนว ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

2525 ค . บ .( ภาษาอังกฤษ ) วิทยาลัยครูเพชรบุรี

2522 พ . ม . ศึกษาด้วยตนเอง

2521 ป . กศ . วิทยาลัยเพชรบุรี

2518 ม . ศ .3 โรงเรียนเมืองปราณบุรี

2515 ป .7 โรงเรียนเมืองปราณบุรี

2512 ป .4 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

ประวัติการรับราชการ

2521  ครู 1 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

2522  ครู 2 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

2525  อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

2533  อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว

2535 ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ . ปราณบุรี

2539  ศึกษานิเทศก์ 7 สปอ . ปราณบุรี

2546 ศึกษานิเทศก์ 7 สพท . ปข .2

ประสบการณ์ / ผลงาน

1  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สปอ . ปราณบุรี

2  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอปราณบุรี

3  วิทยากรพี่เลี้ยงอาจารย์ 3

4  กรรมการประเมินอาจารย์ 3

5  ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา จากสถาบัน พัฒนาผู้บริหารการศึกษา

6. ผ่านการอบรมหลักสูตรการจัดทำเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาจากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา