รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2552

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

1

สามแยกป่าถล่ม

กุยบุรี

2

บ้านสามกระทาย

กุยบุรี

3

บ้านสำโหรง

กุยบุรี

4

บ้านโป่งกะสัง

กุยบุรี

5

บ้านยางชุม

กุยบุรี

6

ดีมากาเร็ตฟุลเลอร์

กุยบุรี

7

บ้านหนองกระทิง

กุยบุรี

8

บ้านบน

กุยบุรี

9

บ้านหนองตาเสือ

กุยบุรี

10

บ้านปากเหมือง

กุยบุรี

11

บ้านหนองหมู

กุยบุรี

12

บ้านหนองบัว (กุยบุรี)

กุยบุรี

13

วัดทุ่งน้อย

กุยบุรี

14

บ้านดอนบ่อกุ่ม

กุยบุรี

15

วัดนาห้วย

ปราณบุรี

16

บ้านหนองตาเย็น

ปราณบุรี

17

บ้านห้วยพลับ

ปราณบุรี

18

บ้านวังวน

ปราณบุรี

19

ชลประทานปราณบุรี

ปราณบุรี

20

ชลประทานฯ สาขาบ้านวังปลา

ปราณบุรี

21

บ้านหนองตาเมือง

ปราณบุรี

22

บ้านวังยาว

ปราณบุรี

23

บ้านหนองบัว (ปราณบุรี)

ปราณบุรี

24

บ้านวังโบสถ์

หัวหิน

25

บ้านหนองเหียง

หัวหิน

26

บ้านหนองคร้า

หัวหิน

27

บ้านวังข่อย

หัวหิน

28

บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร

หัวหิน

29

บ้านทุ่งยาว

หัวหิน

30

บ้านหนองกระทุ่ม

หัวหิน

 

 

- 2 -

 

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

31

บ้านคอกช้างพัฒนา

หัวหิน

32

บ้านห้วยไทรงาม

หัวหิน

33

ละเมาะ

หัวหิน

34

บ้านพุใหญ่

สามร้อยยอด

35

บ้านหนองข้าวเหนียว

สามร้อยยอด

36

บ้านบางปู

สามร้อยยอด

37

บ้านใหม่

สามร้อยยอด

38

บ้านเกาะนาน้อย

สามร้อยยอด

39

บ้านเขาโป่ง

สามร้อยยอด

40

วัดเกษตรกันทราราม

สามร้อยยอด

41

บ้านเนินกรวด

สามร้อยยอด

42

บ้านหนองเป่าปี่

สามร้อยยอด

43

บ้านหนองไผ่

หัวหิน

44

บ้านเขาแดง

กุยบุรี

45

บ้านเกาะไผ่

สามร้อยยอก

46

บ้านสิบสองหุ้น

สามร้อยยอด

47

บ้านหนองไทร

สามร้อยยอด

 

 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2553

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

1

สามแยกป่าถล่ม

กุยบุรี

2

บ้านสามกระทาย

กุยบุรี

3

บ้านสำโหรง

กุยบุรี

4

บ้านโป่งกะสัง

กุยบุรี

5

บ้านยางชุม

กุยบุรี

6

ดีมากาเร็ตฟุลเลอร์

กุยบุรี

7

บ้านหนองกระทิง

กุยบุรี

8

บ้านบน

กุยบุรี

9

บ้านหนองตาเสือ

กุยบุรี

10

บ้านปากเหมือง

กุยบุรี

11

บ้านหนองหมู

กุยบุรี

12

บ้านหนองบัว (กุยบุรี)

กุยบุรี

13

วัดทุ่งน้อย

กุยบุรี

14

บ้านดอนบ่อกุ่ม

กุยบุรี

15

วัดนาห้วย

ปราณบุรี

16

บ้านหนองตาเย็น

ปราณบุรี

17

บ้านห้วยพลับ

ปราณบุรี

18

บ้านวังวน

ปราณบุรี

19

ชลประทานปราณบุรี

ปราณบุรี

20

ชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา

ปราณบุรี

21

บ้านวังยาว

ปราณบุรี

22

บ้านวังโบสถ์

หัวหิน

23

บ้านหนองเหียง

หัวหิน

24

บ้านหนองคร้า

หัวหิน

25

บ้านวังข่อย

หัวหิน

26

บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร

หัวหิน

27

บ้านทุ่งยาว

หัวหิน

28

บ้านหนองกระทุ่ม

หัวหิน

29

บ้านคอกช้างพัฒนา

หัวหิน

30

บ้านห้วยไทรงาม

หัวหิน

31

ละเมาะ

หัวหิน

 

 

- 2 -

 

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

32

บ้านพุใหญ่

หัวหิน

33

บ้านหนองข้าวเหนียว

สามร้อยยอด

34

บ้านบางปู

สามร้อยยอด

35

บ้านใหม่

สามร้อยยอด

36

บ้านเกาะนาน้อย

สามร้อยยอด

37

บ้านเขาโป่ง

สามร้อยยอด

38

วัดเกษตรกันทราราม

สามร้อยยอด

39

บ้านเนินกรวด

สามร้อยยอด

40

บ้านหนองเป่าปี่

สามร้อยยอด

41

บ้านเกาะไผ่

สามร้อยยอด

42

บ้านสิบสองหุ้น

สามร้อยยอด

43

บ้านหนองไทร

สามร้อยยอด

 

 

 

รายชื่อโรงเรียนขนาดเล็ก

ปีการศึกษา 2554

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

1

สามแยกป่าถล่ม

กุยบุรี

2

บ้านสามกระทาย

กุยบุรี

3

บ้านสำโหรง

กุยบุรี

4

บ้านโป่งกะสัง

กุยบุรี

5

บ้านยางชุม

กุยบุรี

6

ดีมากาเร็ตฟุลเลอร์

กุยบุรี

7

บ้านหนองกระทิง

กุยบุรี

8

บ้านบน

กุยบุรี

9

บ้านหนองตาเสือ

กุยบุรี

10

บ้านปากเหมือง

กุยบุรี

11

บ้านหนองหมู

กุยบุรี

12

บ้านหนองบัว (กุยบุรี)

กุยบุรี

13

วัดทุ่งน้อย

กุยบุรี

14

บ้านดอนบ่อกุ่ม

กุยบุรี

15

วัดนาห้วย

ปราณบุรี

16

บ้านหนองตาเย็น

ปราณบุรี

17

บ้านห้วยพลับ

ปราณบุรี

18

บ้านวังวน

ปราณบุรี

19

ชลประทานปราณบุรี

ปราณบุรี

20

ชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา

ปราณบุรี

21

บ้านวังยาว

ปราณบุรี

22

บ้านวังโบสถ์

หัวหิน

23

บ้านหนองเหียง

หัวหิน

24

บ้านหนองคร้า

หัวหิน

25

บ้านวังข่อย

หัวหิน

26

บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร

หัวหิน

27

บ้านทุ่งยาว

หัวหิน

28

บ้านหนองกระทุ่ม

หัวหิน

29

บ้านคอกช้างพัฒนา

หัวหิน

30

บ้านห้วยไทรงาม

หัวหิน

31

ละเมาะ

หัวหิน

 

 

-          2 –

 

ที่

โรงเรียน

อำเภอ

32

บ้านพุใหญ่

หัวหิน

33

บ้านหนองข้าวเหนียว

สามร้อยยอด

34

บ้านบางปู

สามร้อยยอด

35

บ้านใหม่

สามร้อยยอด

36

บ้านเกาะนาน้อย

สามร้อยยอด

37

บ้านเขาโป่ง

สามร้อยยอด

38

วัดเกษตรกันทราราม

สามร้อยยอด

39

บ้านเนินกรวด

สามร้อยยอด

40

บ้านหนองเป่าปี่

สามร้อยยอด

41

บ้านเกาะไผ่

สามร้อยยอด

42

บ้านสิบสองหุ้น

สามร้อยยอด

43

บ้านหนองไทร

สามร้อยยอด

44

บ้านหนองน้ำกลัด

สามร้อยยอด