ก.ค.ศ.เตรียมให้เงินครูสอนหลายชั้นเรียน (ในเวลาเดียวกัน)

 

        เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือสถานศึกษา ในการสำรวจข้อมูลข้าราชการครูสอนหลายชั้นเรียน (ในเวลาเดียวกัน) เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดเกณฑ์การให้เงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูสอนหลายชั้นเรียน

โดย “ครูสอนหลายชั้นเรียน” มีความหมายว่า ข้าราชการครูซึ่งทำหน้าที่ครูประจำชั้น และสอนหลายชั้นเรียนในสถานศึกษาที่มีครูต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และมีจำนวนครูทำการสอนไม่ครบชั้น

ซึ่งสถานศึกษาที่มีครูสอนหลายชั้นเรียน (ในเวลาเดียวกัน) ส่วนมากจะเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก ที่มีครูไม่ครบชั้น ที่จัดชั้นเรียนแบบคละชั้น และครูที่สอนระดับปฐมวัยจะพบมากที่สุด เพราะมีการควบชั้น อนุบาล 1 กับชั้นอนุบาล 2 เข้าด้วยกัน

และเมื่อหลักเกณฑ์การให้เงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูสอนหลายชั้นเรียน ใช้บังคับ คงจะทำให้ข้าราชการครูในโรงเรียนขนาดเล็กที่สอนหลายชั้นเรียน (ในเวลาเดียวกัน) มีขวัญกำลังใจในการทำงานยิ่งขึ้น