นายมานิตย์ สีสง่า

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

วัน เดือน ปีเกิด 23 กรกฎาคม 2505 อายุ 50 ปี

โทรศัพท์ 0-3262-3765 ( บ้าน ) มือถือ 086-3264983

วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต ( ค.ม.) การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) บริหารการศึกษา

ประวัติการศึกษา ( เรียงจากวุฒิสูงสุดตามลำดับ )

คุณวุฒิ

วัน เดือน ปี

ชื่อสถานศึกษา

 กศ.ม.
 ค.ม.( จุฬาฯ )
 ศษ.บ.
 ป.กศ.สูง
 ม.ศ.5
 ป.7
 ป.4
 21 พฤษภาคม 2555
 28 เมษายน 2535
 26 มีนาคม 2530
 2526
 2524
 2520
 2518
 มหาวิทยาลัยนเรศวร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
 โรงเรียนหัวหิน
 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก

 

ประวัติการรับราชการ

  วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่ง

  23 พฤษภาคม 2526 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านกระออม อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ระดับ 2

  26 มีนาคม 2530 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านกระออม อ . สำโรงทาบ จ . สุรินทร์ ระดับ 3

  16 สิงหาคม 2531 อาจารย์ 1 โรงเรียนบ้านเนินพยอม อ . หัวหิน จ . ประจวบคีรีขันธ์

  1 ตุลาคม 2537 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านคอกช้างพัฒนา อ . หัวหิน จ . ประจวบคีรีขันธ์ ระดับ 5

  1 ตุลาคม 2541 ศึกษานิเทศก์ 6 สปก.สามร้อยยอด สปจ.ประจวบคีรีขันธ์ ระดับ 6

  1 เมษายน 2544 ศึกษานิเทศก์ 7 สปก . สามร้อยยอด สปจ . ประจวบคีรีขันธ์ ระดับ 7

  22 กรกฎาคม 2546 ศึกษานิเทศก์ 7 สพท . ปข .2

   ปัจจุบัน  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.ปข.2

ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงาน

1. ผู้แทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอหัวหิน

2. ตัวแทนครู สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในสหรัฐอเมริกา ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. บทความทางวิชาการ วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอสามร้อยยอด

5. รักษาการหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอสามร้อยยอด

6. วิทยากรพี่เลี้ยงอาจารย์ 3

7. กรรมการประเมินผลงานอาจารย์ 3

8. ผู้แทนสวัสดิการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

E – Mail Address : suntoy2546@thailmail.com ,  tan2546@hotmail.com