ยินดีต้อนรับเข้า สู่เวปของ " กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา " สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ....วิสัยทัศน์...มุ่งสู่การเป็นองค์กร สร้างวัฒนธรรมคุณภาพ ที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับของสังคม บนพื้นฐานการทำงานแบบกัลยาณมิตร...
   

เปิดรายชื่อ 8,309 ร.ร.ที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2554

รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภาย นอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2554 จำนวน 8,309 แห่ง (ไม่รวมโรงเรียนสาขา) ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะผู้บริหาร สมศ. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554
  
   หมายเหตุ  
  
1. ปีที่สถานศึกษาจะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ
  
2. หากสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใดเปิดสอนระดับปฐมวัยจะได้รับการประเมินพร้อมกัน
  
3. หากสถานศึกษาใดไม่พร้อมรับการประเมิน ให้แจ้งเหตุผลความจำเป็นต่อคณะกรรมการ สมศ. เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณี