ที่

ชื่อ - สกุล 

วิทยฐานะ

วุฒิการศึกษา

งานที่รับผิดชอบ

กลุ่มงาน
กลุ่มสาระ/กิจกรรม

1.

ดร.มานิตย์  สีสง่า

ชำนาญการพิเศษ

ปร.ด .
การบริหารการศึกษา
ค.ม.(จุฬาฯ)
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
กศ.ม. การบริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)/
โรงเรียนขนาดเล็ก

2.

นางนิตยา โรจน์บวรวิทยา
ชำนาญการพิเศษ
ค . ม .
การประถมศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานการวัดและประเมินผล
ทางการศึกษา
ภาษาไทย
NT / LAS
3.
นางรสมาลิน พุทธาคง
ชำนาญการพิเศษ
ค . ม .
การบริหารการศึกษา
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา
วิทยาศาสตร์ / การนิเทศ

4.

นางสาวนงนุช สีสันต์

ชำนาญการพิเศษ

ค . ม .
หลักสูตร และวิธีสอน

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ / ศูนย์ภาษาอังกฤษ
ระดับประถมศึกษา

5.

นางสาวปราณี จงศรี

ชำนาญการพิเศษ

ศษ . ม หลักสูตรและการนิเทศ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ปฐมวัย / โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์
น้อย

6.

นางสาวอุทุมพร เดชคง

ชำนาญการพิเศษ

ค . ม .
การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและ กระบวนการเรียนรู้

ภาษาไทย / โครงการอ่าน-เขียน
O-Net

7.

นางสาวรัตนา เกียรติเกษม

ชำนาญการพิเศษ

ค . ม .
การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย

คณิตศาสตร์ / วิจัย

8.

นางอรวรรณ  คำมณี ชำนาญการพิเศษ
ค . ม .
การประถมศึกษา
กลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผล ระบบบริหารและการจัดการศึกษา

นาฎศิลป์/โรงเรียนในฝัน/โรงเรียนดีประจำตำบล/
โรงเรียนวิถีพุทธ/แนะแนว

9.

นางสุกัญญา หน่อทิม

ชำนาญการพิเศษ

ค . ม .
การบริหารการศึกษา

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา

ศิลปะ / ระบบประกันภายนอก

10.
นางฐิติพร เด็กหลี
ชำนาญการพิเศษ
ค . ม .
บริหารการศึกษา
หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการฯ
วิทยาศาสตร์ / โครงการทักษะการคิด

11.

ดร.ทัศนีย์  ช่อเทียนทิพย์

ชำนาญการพิเศษ

ปร.ด .
การบริหารการศึกษา
กศ.ม.
ธุรกิจศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
/คุณธรรมจริยธรรม/
โรงเรียนสุจริต

12.
นางธนพร  อรชร
ชำนาญการพิเศษ
ค.ม.
บริหารการศึกษา
กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา
สุขศึกษาและพลศึกษา / บ้านนักวิทย์ฯ/
สุขศึกษาและพลศึกษา / ประกันคุณภาพภายใน
13.

ดร.อารยา  ช่ออังชัญ

ชำนาญการพิเศษ
ปร.ด.
หลักสูตรและการสอน
กศ.ม.
บริหารการศึกษา

ศษ.ม.
หลักสูตรและการนิเทศ
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยีทางการศึกษา /เศรษฐกิจพอเพียง / อาเซียนศึกษา/
คอมพิวเตอร์ / การจัดการเรียนการสอน
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
14.
ว่าที่ ร.ต.หญิงอัชฌาวดี  ตันเจริญ
ชำนาญการ
ค.ม.
ปฐมวัย
กลุ่มงานการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ศิลปะ / การศึกษาพิเศษ/เรียนรวม/เรียนร่วม
รักการอ่าน/ห้องสมุด
15.
นางนิตยา  เกษสุริยงค์
จนท.ธุรการ
ขำนาญงาน
ปริญญาตรี
ธุรการ
งานธุรการ
16.
นางสาวสุทธิดา  ลางคุนเสน
จนท.บรรณารักษ์
ปริญญาตรี
ธุรการ
งานธุรการ/ห้องสมุด