ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ นิเทศ Online
                                                             ....วิสัยทัศน์..เป็นองค์กรคุณภาพด้านการนิเทศการศึกษา บนพื้นฐานการทำงานแบบ
กัลยาณมิตร...
 

                         
                      นิเทศ Online
     ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ ปี' 59    ศูนย์ข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ      ขั้นตอนติดต่อราชการกลุ่มนิเทศฯ


   
 

ค่านิยม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2........  ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ
ทักทายแบบอาเซียน...สวัสดี  มิงกะลาบา ซัวซะเดย ซาลามัต เซียง ซาลามัต ดาตัง(มาเลย์ฯ) ซาลามัต ดาตัง(บรูไนฯ) กามุสตา หนีห่าว ซินจ่าว สะบายดี


    ดาวน์โหลดหนังสือแบบเรียนเก่า
กระดานแจ้งข่าวสารข้อมูล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ความเป็นมาของศึกษานิเทศก์
ความเป็นมาของ ศน.สพท.ปข.2
โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ศูนย์นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ
ชมรมศึกษานิเทศก์ ร.ร.ขนาดเล็กภาคใต้
ชมรมโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย

    
        

          
               ค้นหาข้อมูลทั่วไป

 
             
             
             
             
             
                                       

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
หนังสือดี 6 เล่ม ตามนโยบายห้องสมุด 3 D
การขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
 
ตัวอย่างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
    (ดาวน์โหลดที่นี่ 1,2)

 แนะนำเว็บไซต คลิ๊กข้างล่าง
   สสวท
   เว็บเนคเทค
     เว็บสำหรับคนพิการ
     ศูนย์สื่อสำหรับคนพิการ
     คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร
     งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส
     เรียนรู้ผ่านเว็บ
     ฝึกอบรมไอที
     สมัครงานที่เนคเทค
     วารสารวิชาการ
     บทเรียน Online คอมพิวเตอร เบื้องต้น
   
 ลีนุกซ์ทะเล
    

  Weblink  การศึกษา
     
หอมรดกไทย
     บ้านไทยกู๊ดวิว
     
วิชาการดอทคอม
    
  ราชบัณฑิตยสถาน
     สถาบันพัฒนาผู้บริหาร
     สสวท.มีสิ่งดีๆ ให้คุณ
     ศูนย์วิจัยและพัฒนา ศธ.
     ศูนย์เครือข่ายกาญจนาภิเษก
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
     การศึกษาดอทคอม

   ดาวน์โหลด

       
โปรแกรมอัพโหลดเว็บไซต์         WS_FTP Professional V.9
          
         
คู่มือย่อการใช้โปรแกรม
           
FlipPubblisher 1.1

 

หนังสือพิมพ
News MWEB News | เดลินิวส์ | กรุงเทพธุรกิจ | กระแสหุ้น | ข่าวสด | คม ชัด ลึก| ฐานเศรษฐกิจ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | พิมพ์ไทย-ซิงหว่า | มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | เสรีรายวัน | อ.ส.ม.ท | Bangkok Post | INN | Siam Chronicle | ThaiPost | ThaitownUSA | The Nation | Voice of America


 แบบฝึกคัดตัวอักษร ก-ฮ
 แบบฝึกคัดตัวอักษร A-Z
       ...คลิ๊กที่นี่ ... ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน
 การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย      (ดาวน์โหลดไปปรับปรุงได้เลย)
การพัฒนานวัตกรรม
        (ดาวน์โหลด 1, 2
)
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 5559
โครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
รูปแบบข้อสอบ -NET ปีการศึกษา 2559  (ป.6 , ม.3)
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  (ป.6 , ม.3)
ประกาศผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2558 ขอให้ทุกโรงเรียนดูผลการประเมินดังกล่าวผ่านเว็บไซด์  http://nt-result.bopp.go.thโดยใช้รหัสโรงเรียนในเอกสาร  ดาวน์โหลด ... >>> คลิก
รายงานผลข้อสอบกลางชั้น ป.2, ป.4, ป.5, ม.1(ฉบับ 1  ฉบับ 2 ) และ ม.2(ฉบับ 1  ฉบับ 2) ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 และสังกัด ตชด.  เพื่อใช้ประกอบการตัดสินผลการเรียนในช่วงแรก และ สพป.ปข.2  จะจัดส่งผลการสอบในภาพรวมของแต่ละโรงเรียนในรูปของ CD ส่งให้ทุกโรงเรียนต่อไป
ข้อมูลประกอบการสอบ ข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558 ( ตารางสอบ  บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบ
การนำคะแนนจากการสอบโดยใช้ข้อสอบกลางไปใช้ตัดสินผลการเรียนของนักเรียน  รหัสโรงเรียนสำหรับใช้ในการสอบ NT และข้อสอบกลาง   รายงานผลการปฏิบัติงาน  รูปแบบของแบบทดสอบที่เป็นข้อสอบกลาง  
กระดาษคำตอบ O-NET ชั้นป.6
แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระดับสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) และช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) ปีการศึกษา 2558 (ฉบับร่าง) หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข ให้แจ้งได้ที่ ศน.นิตยา โรจน์บวรวิทยา โทร.0818086272 (เปลี่ยนรายชื่อกรรมการได้ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนสนามที่ไปปฏิบัติงาน)
แจ้งให้ทุกโรงเรียนได้ทราบ ขอแก้ไขเฉลยข้อสอบ Pre O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 2 เดิมเฉลย " 2 " แก้ไขเป็น " 1 " และข้อ 3 เดิมเฉลย "1" แก้ไขเป็น " 2 "ส่วนข้ออื่นๆ เหมือนเดิม (เฉลยแก้ไขแล้ว)
ดาวน์โหลด รายละเอียดสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558 (แก้ไข)
ดาวน์โหลด แบบสำรวจรายชื่อกรรมการคุมสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด แบบสำรวจรายชื่อกรรมการคุมสอบ NT,ข้อสอบกลางปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบชั้น ป.3
แจ้งสนามสอบ O-Net ป.6 (27 ก.พ.58) และ ม.3 (27-28 ก.พ.58) ปีการศึกษา 2558 ของ สพป.ปข.2 ( รายละเอียด )
แนวข้อสอบ NT - O-Net - PISA
ดาวน์โหลดรูปแบบข้อสอบ O-Net ปีการศึกษา 2558 (กระดาษคำตอบ ป.6, กระดาษคำตอบ ม.3, กระดาษคำตอบ ม.6, รูปแบบข้อสอบ O-Netป.6, รูปแบบข้อสอบ O-Net ม.3, รูปแบบข้อสอบ O-Net ม.6)
PowerPoint และ   คู่มือการพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินภาคปฏิบัติ (Performance Assessment) ของดร.ชนาธิป ทุ้ยแปร รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. บรรยายเมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2558
แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ทราบ วันที่ 12- 13 พฤศจิกายน 2558 เขตพื้นที่ฯจะออกนิเทศ ติดตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Moderate Class More Knowledge"
นโรงเรียนนำร่องทั้ง 9 โรงเรียน จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2 ได้ทราบ สพฐ.มีนโยบายให้ทุกโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Moderate Class More Knowlege"เขตพื้นที่จะชี้แจงรายละเอียดให้กับโรงเรียนทราบต่อไป
ผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขต ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

                                    
ดูผลการประกวดแข่งขัน
                                                                  
แนวทางบริหารจัดการ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
คลอดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
นโยบายด้านการศึกษาของ รมว.กระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ)
ประกาศ สพฐ. เรื่อง รูปแบบและแนวทางปฏิบัติในการประเมิน 3 วิชาที่ไม่สอบ O-NET

เกณฑ์การประเมินรอบ 4  สมศ.
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศ ของ คสช.
ข้อเสนอเพื่อการปฏิรูประบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อหนังสืออ่านนอกเวลาและหนังสือแนะนำควรอ่านเพิ่มเติม วิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
แนวการจัดรายวิชาเพิ่มเติม หน้าที่พลเมือง
คู่มือแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา (ระดับปฐมวัย  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปกเอกสารระดับขั้นพื้นฐาน)
แบบวิเคราะห์ผลการสอบระดับชาติ (NT,O-NET)   แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพ ป.3   แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพ ป.ุ6    แบบบันทึกผลการวิเคราะห์คุณภาพ ม.3
Powerpoint สรุป การแปลผลการวิเคราะห์คุณภาพ (H1, H2, L1, L2)
แบบวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ NT,O-NET (ฉบับระดับโรงเรียน, ฉบับสำหรับครูผู้สอน)
ผลการประเมิน NT , LAS ปี 56
ผลการสอบ O-NET 56
บัญชีคำพื้นฐาน ชั้นปฐมวัย - ป.6
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
ทำไมต้องปฏิรูปการศึกษา สิ่งที่พวกเราต้องรับรู้ไว้
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการสอบ NT ป.3( สังกัสพฐ.  สังกัดตชด.  สังกัดเอกชน )    LAS ป.4(ฉบับ 1  ฉบับ 2),  LAS ป.5(ฉบับ 1  ฉบับ 2),  LAS ม.1(ฉบับ 1  ฉบับ 2), LAS ม.2(ฉบับ 1  ฉบับ 2)   ปีการศึกษา 2556 สังกัด สพป.ปข.2  ยกเว้น ป.2 เนื่องจากข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ซึ่งจะแจ้งในเร็วๆ นี้
การขอเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (แบบคำขอการพัฒนาฯ และ  แบบสรุปรายชื่อฯ) ผู้ที่จะส่งให้กรอกตามแบบทั้งสองโดยให้โรงเรียนมีหนังสือนำส่งถึง สพป.ด้วย
ดาวน์โหลดนิทานร้อยบรรทัด (เล่ม 1  ป.2)  (เล่ม 2  ป.3)  (เล่ม 3  ป.4)
รายละเอียดและแนวทางการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556  (รายละเอียดการสอบ LAS, LAS)
ประชาสัมพันธ์ถึงทุกโรงเรียนได้ ดาวน์โหลดกระดาษคำตอบ LAS ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกระบายคำตอบ  โปรดอ่านรายละเอียด  กระดาษคำตอบ (ป.2),  (ป.4  แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2, แผ่นที่ 3),  (ป.5), (ม.1  แผ่นที่ 1, แผ่นที่ 2, แผ่นที่ 3), (ม.2)
เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด/ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนทุกโรงเรียน/ครูใหญ่โรงเรียน ตชด.ทุกโรงเรียนสพป.ปข.2  ขอส่ง ข้อมูลประกอบการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556 มาให้โรงเรียนเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานล่วงหน้า
     บัญชีรายชื่อนักเรียนที่เข้าสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
     แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (NT) ป.3 ปีการศึกษา 2556
     แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับท้องถิ่น (LAS) ป.2,ป.5 และ ม.2  ปีการศึกษา 2556
     แบบรายงานผลการปฏิบัติงานการจัดสอบเพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับท้องถิ่น (LAS) ชั้น ป.4 และ ม.1  ปีการศึกษา 2556
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ NT ชั้น ป. 3  ขอให้โรงเรียนปริ๊นท์มาดูเป็นตัวอย่าง/ฝึกให้นักเรียนฝนกระดาษคำตอบ
สพป.ปข.2 ได้จัดทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบ (ฉบับร่าง) NT , LAS ปีการศึกษา 2556    รายละเอียดแจ้งถึงทุกโรงเรียน    บัญชีแนบท้ายคำสั่ง  ป.2    ป.3    ป.4    ป.5    ม.1    ม.2
รายละเอียดในการสอบ Pre-O-net  การสอบ O-net  การสอบ NT และการสอบ LAS  ประจำปีการศึกษา 2556 ของ สพป.ปข.2 (รายละเอียด)
ดาวน์โหลดแบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป.1,2 เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ได้ (ป.1 , ป.2)
ดาวน์โหลดจำนวนข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6, ม.3 ประจำปีการศึกษา 2556
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ประกาศ,  รายชื่อโรงเรียนประเมินระยะที่ 2)
ดาวน์โหลด คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิตพร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ (สำรอง, สามัญ, สามัญรุ่นใหญ่)
รายงานการสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของโรงเรียนด้านการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม กตัญญู และความสำนึกในความเป็นไทย สังกัด สพป.ปข.2 (โดย..ศน.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์)
สพป.ปข.2 ขอแจ้งผลการประเมิน NT ชั้น ป.3 และ LAS ชั้น ป.2, ป.5 และ ม.2 มาให้ทราบ และจะแจ้งให้ทราบเป็นทางการต่อไป   รายละเอียดตามเอกสารดาวน์โหลด >>ผลการประเมิน NT ปี 2555<<   >>ผลการประเมิน LAS ปี 2555<<  
ขอให้ทุกโรงเรียนดาวน์โหลดแผนจัดการเรียนรู้ tablet ชั้น ป.1เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดาวน์โหลด เล่มที่ 1       ( ภาคเรียนที่ 1 ) ดาวน์โหลด เล่มที่ 2 ( ภาคเรียนที่ 2 )
คู่มือโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการพัฒนาโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติพุทธยันตีเฉลิมราช "เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง"
การนิเทศการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตสาธารณะ (รายละเอียดการนิเทศการจัดการเรียนรู้) ( รายงานการสังเคราะห์การจัดกิจกรรมส่งเสริมความมีจิตสาธารณะด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และ้ด้านสิ่งแวดล้อม สพป.ปข.2 ) โดย.... ศน.ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์
คู่มือการดำเนินงานอาเซียนในสถานศึกษา โดย ศน.อรายา ช่ออังชัญ (บทที่ 1  บทที่ 2   บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่ 5  สารบัญ  ปกหน้า-หลัง)
บทคัดย่องานวิจัย เรื่อง การนิเทศเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาู้สังกัด สพป.ปข.2 โดย ศน.อารยา ช่ออังชัญ (ดาวน์โหลด)
รายงานกลยุทธ์ที่ 2 ประเด็นที่ 2.3 ด้านจิตสาธารณะ ระดับเขตพื้นที่่ รายละเอียด 1, 2
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด ได้ดาวน์โหลด คู่มือการใช้และการดูแลรักษาแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 (ดาวน์โหลด คู่มือการใช้และการดูแลรักษาแท็บเล็ตฉบับผู้ปกครอง)
ดาวน์โหลด หน่วยการเรียนรู้พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคละชั้น สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก หน่วยที่ 10 อาเซียนศึกษา ชั้น ป.1 - 6 (หน่วยย่อย 1, หน่วยย่อย 2, หน่วยย่อย 3, หน่วยย่อย 4)
ปฏิทินกำหนดการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานรอบสาม ประจำปีงบประมาณ 2555 (ระยะ 2)สังกัด สพป.ปข.2 (ประจวบฯกลุ่ม 3  ประจวบฯกลุ่ม 4)
แนวทางการประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียนเรียนรวม โรงเรียนสาขา)
ก.ค.ศ.เตรียมให้เงินครูสอนหลายชั้นเรียน (ในเวลาเดียวกัน)
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการของสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รายละเอียดจะแจ้งไปยังโรงเรียนอย่างเป็นทางการ (รายละเอียดโครงการ)
คณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2 ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ได้เตรียมการความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และได้ให้ข้อมูลนักเรียน ครู อาคารสถานที่ และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น ในวันที่ 16-18 พ.ค.2555 ที่ผ่านมา
ประกาศผลสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2554
การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ ออนไลน์ (หนังสือนำ, สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม ระยะที่ 2 (มิถุนายน - สิงหาคม 2555) ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ประกาศ, รายชื่อ ร.ร.สพป.ปข.2)
แนวทางการจัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
ขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน/โรงเรียนเอกชน ทุกโรงเรียน ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับนโยบายการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ของกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. โดยเฉพาะเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เนื้อหาสาระการเรียนรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม ตลอดจนสถานที่/ห้องเรียนที่จะต้องใช้ตามความเหมาะสม ส่วนการอบรมผู้เกี่ยวข้อง สพป.ปข.2 จะแจ้งให้ทราบต่อไป
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 (ปฐมวัย) (การศึกษาขั้นพื้นฐาน)
วิธีการใช้โปรแกรม TScore
ดาวน์โหลดโปรแกรมการคิดคะแนนแบบ TScore (ต้องดาวน์โหลดโปรแกรม JAVA for windows ลงในเครื่องก่อน)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล "หนึ่งแสนครูดี" ( รายละเอียด )
คำอธิบายและสูตรการหาคะแนนทีเฉลี่ย(Average T score) ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน - หลังเรียน      ตัวอย่างการกรอกคะแนนทีเฉลี่ย(Average T score)

                                                                                    อ่านข่าวย้อนหลัง...

    ครูไทยในศตวรรษที่ 21        การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21    วิธีเรียนภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21

             
              แบบสอบถามความพึงพอใจอบรมการใช้งาน Tablet ปีงบประมาณ 2555 สพป.ปข.2

                                                
                                                              
                                                            แทบเล็ต (Tablet) คืออะไร ???
                                           ความคิดเห็นเรื่อง "เด็กไทยกับการศึกษาบนแทบเล็ต (Tablet)"
                                           นโยบาย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ของรัฐบาล คืออะไร
                                           VDO เครื่องต้นแบบ Tablet ป.1

                                  
                                                                            
                                                          ดูข่าวสารข้อมูลย้อนหลัง >>
            
         หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สู่ปวงประชา    
  การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน.pdf
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.pdf
  การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf
  เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf
  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.pdf
  จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ.pdf  

           
เอกสารงานประกันคุณภาพภายใน
   เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
   เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
   เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
   แก้ไขเล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
   เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   แก้ไขเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย
   แก้ไขเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย
   ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ประกาศ สพป.ปข.2 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน
   แบบสรุปการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซ๊ยน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมและวัฒนธรรมอาเซียน
ความสำเร็จของอาเซียนและผลประโยชน์ต่อประเทศไทย
โครงการ Spirit  Of  Asean  ของ สพฐ.
คลิปสอนภาษาอาเซียน (asean language)

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร 032-621445 ต่อ 22,23
กระดานแจ้งหนังสือราชการจาก สพฐ.
แนะนำเวปไซต์ที่ให้บริการฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรีบน ก่อนปฐมวัยจนถึง ประถมศึกษาตอนปลาย
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอน หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ รายละเอียดดูได้ที่ http://lms.thaicyberu.go.th/online
 
ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนานายชินภัทร ภูมิรัตน เลขา สพฐ.
มอบรางวัลดีเด่นและระดับเหรียญเงิน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ในการประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดี และเหรียญเงิน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) ในการประกวดเพลงคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ก.พ.56  ณ เมืองทองธานีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ สพป.เลย เขต 2 และการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรูปแบบ "แก่งจันทร์โมเดล" ณ สพป.เลย เขต 1 เมื่อวันที่ 25-27 เม.ย.55 โดยการนำของ รองทองใบ ทองนาค รองปรีชา บุปผาชาติ และผอ.สมควร คีรีนิล


 


 ลิเกนเรศวรห้วยผึ้ง
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ได้รับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ลิเกเด็กเพื่อการศึกษาจากเว็บไซต์สารคดีวัฒนธรรมโลก
ประเทศเยอรมนี ที่เข้ามาถ่ายทำเป็นสารคดีของประเทศไทย เผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วโลก เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับ สพป.ปข.2 และประเทศไทย โดยการนำของ ผอ.ธนสาร แกมไทย คณะครู ครูผู้สอน และนักเรียน นักแสดงลิเก

เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ทาง สพป.ปข.2 ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

            บทความทางวิชาการ
 มารู้จัก...รู้จักโรงเรียนสุจริตกันสักหน่อย (ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์)
โรงเรียนบ้านลาดวิถี กับ "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ"
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) กับ "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ"
โรงเรียนบ้านเนินกรวด กับ "กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม" (วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์)
เราคือครอบครัวเดียวกัน
(เอื้อมพร สงวนวงษ์)
โครงการคุณธรรม เรื่อง "กระตุ้นชุมชน เพิ่มจิตอาสา ลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง" (กลุ่ม คนกล้าพาทำดี โรงเรียนบ้านเขาแดง   ตำบลเขาแดง  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
แนวคิดจุดเน้นคุณภาพนักเรียน...ของครูนอกระบบ (ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์)
Bom to bell สันติสุข-สันติภาพในโรงเรียนวิถีพุทธ (ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์)
ปัญหาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินภายนอก
    
(มานัต เสียงใหญ่)
การพัฒนานวัตกรรมครูทำได
(นิตยา โรจน์บวรวิทยา)
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (มานิตย์ สีสง่า)
หลักสูตรสถานศึกษาบนความปรารถนาดีของสังคม (จรูญ จียโชค)
การแก้ปัญหาการใช้แบบเรียนเป็นหลักสูตร
(จรูญ จียโชค)
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การประเมิน (นิตยา)
กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (มานิตย์ สีสง่า)

ธ นำแสงธรรม ส่องทางไกล (อารยา ช่ออังชัญ)

                            
 ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะ
แบบฝึกทักษะงานบ้าน
การอ่านและการเขียนสะกดคำ  ชั้น ป. ๖ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
แบบฝึกทักษะเรื่องสัดส่วน
แบบฝึกทักษะเรื่องร้อยละ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4
แบบฝึกทักษะคำที่มี   ห  นำ
แบบฝึกทักษะการอ่าน  ช่วงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
แบบฝึกทักษะคำที่ใช้  ใ-  (ไม้ม้วน)  และ  ไ-  (ไม้มลาย)
 สื่อแบบฝึกทักษะการบวก โปรแกรม Flash


ข่าวการศึกษา


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์  

 


Best view with IE 4.0 up at 800x600 pixel textsize medium
    ...Copyright By @manit@ .,THAILAND.