ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ นิเทศ Online
                                                             ....วิสัยทัศน์..เป็นองค์กรคุณภาพด้านการนิเทศการศึกษา บนพื้นฐานการทำงานแบบ
กัลยาณมิตร...
 

                         
                      นิเทศ Online
     ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศฯ ปี' 59    ศูนย์ข้อมูลกลุ่มนิเทศฯ      ขั้นตอนติดต่อราชการกลุ่มนิเทศฯ

                                                               ข่าวการศึกษาจาก สพฐ.


   
 

ค่านิยม สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2........  ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการเป็นเลิศ
ทักทายแบบอาเซียน...สวัสดี  มิงกะลาบา ซัวซะเดย ซาลามัต เซียง ซาลามัต ดาตัง(มาเลย์ฯ) ซาลามัต ดาตัง(บรูไนฯ) กามุสตา หนีห่าว ซินจ่าว สะบายดี


    ดาวน์โหลดหนังสือแบบเรียนเก่า
กระดานแจ้งข่าวสารข้อมูล สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ความเป็นมาของศึกษานิเทศก์
ความเป็นมาของ ศน.สพท.ปข.2
โครงสร้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบ
บุคลากร
ศูนย์นิเทศ/ผู้รับผิดชอบ
ชมรมศึกษานิเทศก์ ร.ร.ขนาดเล็กภาคใต้
ชมรมโรงเรียนขนาดเล็กแห่งประเทศไทย

    
        

          
               ค้นหาข้อมูลทั่วไป

 
             
             
             
             
             
                                       

ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
หนังสือดี 6 เล่ม ตามนโยบายห้องสมุด 3 D
การขอต่อใบประกอบวิชาชีพ
 
ตัวอย่างสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
    (ดาวน์โหลดที่นี่ 1,2)

 แนะนำเว็บไซต คลิ๊กข้างล่าง
   สสวท
   เว็บเนคเทค
     เว็บสำหรับคนพิการ
     ศูนย์สื่อสำหรับคนพิการ
     คอมพิวเตอร์เอื้ออาทร
     งานวิจัยอิเล็กทรอนิกส
     เรียนรู้ผ่านเว็บ
     ฝึกอบรมไอที
     สมัครงานที่เนคเทค
     วารสารวิชาการ
     บทเรียน Online คอมพิวเตอร เบื้องต้น
   
 ลีนุกซ์ทะเล
    

  Weblink  การศึกษา
     
หอมรดกไทย
     บ้านไทยกู๊ดวิว
     
วิชาการดอทคอม
    
  ราชบัณฑิตยสถาน
     สถาบันพัฒนาผู้บริหาร
     สสวท.มีสิ่งดีๆ ให้คุณ
     ศูนย์วิจัยและพัฒนา ศธ.
     ศูนย์เครือข่ายกาญจนาภิเษก
     ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
     การศึกษาดอทคอม

   ดาวน์โหลด

       
โปรแกรมอัพโหลดเว็บไซต์         WS_FTP Professional V.9
          
         
คู่มือย่อการใช้โปรแกรม
           
FlipPubblisher 1.1

 

หนังสือพิมพ
News MWEB News | เดลินิวส์ | กรุงเทพธุรกิจ | กระแสหุ้น | ข่าวสด | คม ชัด ลึก| ฐานเศรษฐกิจ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | บ้านเมือง | ประชาชาติธุรกิจ | ผู้จัดการ | พิมพ์ไทย-ซิงหว่า | มติชน | สยามธุรกิจ | สยามรัฐ | เสรีรายวัน | อ.ส.ม.ท | Bangkok Post | INN | Siam Chronicle | ThaiPost | ThaitownUSA | The Nation | Voice of America


 แบบฝึกคัดตัวอักษร ก-ฮ
 แบบฝึกคัดตัวอักษร A-Z
       ...คลิ๊กที่นี่ ... ความรู้เกี่ยวกับวิจัยในชั้นเรียน
 การเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มรายงานการวิจัย      (ดาวน์โหลดไปปรับปรุงได้เลย)
การพัฒนานวัตกรรม
        (ดาวน์โหลด 1, 2
)
  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงศึกษาธิการ

ดูผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก คร้งที่ 67

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฉบับลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559
โครงสร้างข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559
รูปแบบข้อสอบ -NET ปีการศึกษา 2559  (ป.6 , ม.3)
ตารางสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559  (ป.6 , ม.3)

                                                                                    อ่านข่าวย้อนหลัง...

    ครูไทยในศตวรรษที่ 21        การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

   สอนอย่างไรในศตวรรษที่ 21    วิธีเรียนภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21

             
              แบบสอบถามความพึงพอใจอบรมการใช้งาน Tablet ปีงบประมาณ 2555 สพป.ปข.2

                                                
                                                              
                                                            แทบเล็ต (Tablet) คืออะไร ???
                                           ความคิดเห็นเรื่อง "เด็กไทยกับการศึกษาบนแทบเล็ต (Tablet)"
                                           นโยบาย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ของรัฐบาล คืออะไร
                                           VDO เครื่องต้นแบบ Tablet ป.1

                                  
                                                                            
                                                          ดูข่าวสารข้อมูลย้อนหลัง >>
            
         หนังสือพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สู่ปวงประชา    
  การ์ตูนเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน.pdf
  พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา.pdf
  การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf
  เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.pdf
  เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง.pdf
  จากปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ.pdf  

           
เอกสารงานประกันคุณภาพภายใน
   เล่ม 1 แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
   เล่ม 2 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 3 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 4 การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
   เล่ม 5 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 6 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
   เล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
   แก้ไขเล่ม 7 การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
   เล่ม 8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
   แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   แก้ไขเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   แนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย
   แก้ไขเอกสารแนวทางการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปฐมวัย
   ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ประกาศ สพป.ปข.2 ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
   แบบสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในขั้นพื้นฐาน
   แบบสรุปการประเมินมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย
  ความหมายและความสำคัญของประชาคมอาเซ๊ยน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ประชาคมสังคมวัฒนธรรมและวัฒนธรรมอาเซียน
ความสำเร็จของอาเซียนและผลประโยชน์ต่อประเทศไทย
โครงการ Spirit  Of  Asean  ของ สพฐ.
คลิปสอนภาษาอาเซียน (asean language)

 


กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โทร 032-621445 ต่อ 22,23
กระดานแจ้งหนังสือราชการจาก สพฐ.
แนะนำเวปไซต์ที่ให้บริการฝึกทักษะ คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรีบน ก่อนปฐมวัยจนถึง ประถมศึกษาตอนปลาย
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดสอน หลักสูตรการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ รายละเอียดดูได้ที่ http://lms.thaicyberu.go.th/online
 
ภาพกิจกรรมประชุม/อบรม/สัมมนานายชินภัทร ภูมิรัตน เลขา สพฐ.
มอบรางวัลดีเด่นและระดับเหรียญเงิน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ ในการประกวดโครงงาน คุณธรรมเฉลิมพระเกียรติเยาวชนไทยทำดี และเหรียญเงิน ให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลกุยบุรี (วัดวังยาว) ในการประกวดเพลงคุณธรรม เมื่อวันที่ 15 ก.พ.56  ณ เมืองทองธานีคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ปข.2 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ณ สพป.เลย เขต 2 และการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ตามรูปแบบ "แก่งจันทร์โมเดล" ณ สพป.เลย เขต 1 เมื่อวันที่ 25-27 เม.ย.55 โดยการนำของ รองทองใบ ทองนาค รองปรีชา บุปผาชาติ และผอ.สมควร คีรีนิล


 


 ลิเกนเรศวรห้วยผึ้ง
โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง ได้รับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ลิเกเด็กเพื่อการศึกษาจากเว็บไซต์สารคดีวัฒนธรรมโลก
ประเทศเยอรมนี ที่เข้ามาถ่ายทำเป็นสารคดีของประเทศไทย เผยแพร่สู่สาธารณชนทั่วโลก เมื่อช่วงเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับ สพป.ปข.2 และประเทศไทย โดยการนำของ ผอ.ธนสาร แกมไทย คณะครู ครูผู้สอน และนักเรียน นักแสดงลิเก

เพื่อการศึกษาในครั้งนี้ ทาง สพป.ปข.2 ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

            บทความทางวิชาการ
 มารู้จัก...รู้จักโรงเรียนสุจริตกันสักหน่อย (ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์)
โรงเรียนบ้านลาดวิถี กับ "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ"
โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) กับ "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ"
โรงเรียนบ้านเนินกรวด กับ "กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม" (วัชรินทร์ ปลื้มจิตต์)
เราคือครอบครัวเดียวกัน
(เอื้อมพร สงวนวงษ์)
โครงการคุณธรรม เรื่อง "กระตุ้นชุมชน เพิ่มจิตอาสา ลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง" (กลุ่ม คนกล้าพาทำดี โรงเรียนบ้านเขาแดง   ตำบลเขาแดง  อำเภอกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)
แนวคิดจุดเน้นคุณภาพนักเรียน...ของครูนอกระบบ (ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์)
Bom to bell สันติสุข-สันติภาพในโรงเรียนวิถีพุทธ (ทัศนีย์ ช่อเทียนทิพย์)
ปัญหาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผลการประเมินภายนอก
    
(มานัต เสียงใหญ่)
การพัฒนานวัตกรรมครูทำได
(นิตยา โรจน์บวรวิทยา)
แนวทางการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก (มานิตย์ สีสง่า)
หลักสูตรสถานศึกษาบนความปรารถนาดีของสังคม (จรูญ จียโชค)
การแก้ปัญหาการใช้แบบเรียนเป็นหลักสูตร
(จรูญ จียโชค)
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เกณฑ์การประเมิน (นิตยา)
กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก (มานิตย์ สีสง่า)

ธ นำแสงธรรม ส่องทางไกล (อารยา ช่ออังชัญ)

                            
 ดาวน์โหลดแบบฝึกทักษะ
แบบฝึกทักษะงานบ้าน
การอ่านและการเขียนสะกดคำ  ชั้น ป. ๖ ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ
แบบฝึกทักษะเรื่องสัดส่วน
แบบฝึกทักษะเรื่องร้อยละ
แบบฝึกทักษะการเขียนเรียงความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.4
แบบฝึกทักษะคำที่มี   ห  นำ
แบบฝึกทักษะการอ่าน  ช่วงชั้นที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่  2
แบบฝึกทักษะคำที่ใช้  ใ-  (ไม้ม้วน)  และ  ไ-  (ไม้มลาย)
 สื่อแบบฝึกทักษะการบวก โปรแกรม Flash


ข่าวการศึกษา


ครูบ้านนอกดอทคอม--เกมส์  

 


Best view with IE 4.0 up at 800x600 pixel textsize medium
    ...Copyright By @manit@ .,THAILAND.