ประวัติความเป็นมา

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดศึกษา

                จากผลกระทบของการปฏิรูปโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2546 เป็นต้นมา ทำให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งเขตการศึกษาออกเป็น 2 เขตพื้น ที่ การศึกษา เขต 1 มีสำนักงานเขตฯ อยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ( เดิม ) และเขต 2 มีสำนักงานเขตฯ อยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราณบุร ี ( เดิม ) ซึ่งมีผลทำให้ศึกษานิ เทศก์ ต้องแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ( รวมศึกษานิเทศก์จากสังกัดกรมสามัญเดิมด้วย ) โดยต้องไปปฏิบัติงาน ในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ของแต่ละเขต

                กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เริ่มต้นจากการรวมของศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( สปช .) เดิม ได้แก่ สำนังานการประถมศึกษาอำเภอหัวหิน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปราณบุรี สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอกุยบุรี และสำนักงานการประถมศึกษา กิ่งอำเภอสามร้อยยอด จำนวน 14 ท่าน ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 มีที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ สปอ . ปราณบุรีเดิมในระยะแรก ๆ ยังไม่มีหัวหน้ากลุ่มฯ ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือกัน และให้ความช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มที่ และในวันที่ 1 สิงหาคม 2546 นายจรูญ จียโชค ศึกษานิเทศก์ 9 อดีตหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สปจ . ประจวบฯ เดิม ได้รับการแต่งตั้งให้มารับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เพิ่มอีก 1 ท่าน รวมเป็น 15 ท่าน และย้ายที่ทำงานมาปฏิบัติงานที่อาคารสาธรณสุข อำเภอปราณบุรี ( ขอยืมใช้สถานที่เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ )

                วันที่ 20 สิงหาคม 2546 นางอารีย์พร อรรถวุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ 9 อดีตหัวหน้าหน่วย ศึกษานิเทศก์ สปจ . กาญจนบุรี และย้ายมาเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายมานิตย์ ศิลาบุตร รวมเป็น 17 ท่าน