ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

1. การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
     โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551
         โรงเรียนบ้านทับใต้ (มัธยมศึกษาภาคบังคับ)
        โรงเรียนบ้านป่าถล่ม
     หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551 (ต้นแบบ)
    การพัฒนาหลักสูตร : การนำหลักสูตรสู่ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ

2. การอ่านรู้เรื่อง และสื่อสารได้

สรุปผลการวัดความสามารถด้านการอ่านชั้นป.3-ป.6
   ประถมศึกษาปีที่ 3
      สรุปผลความสามารถในการอ่าน เด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
      สรุปผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นรายโรง
   ประถมศึกษาปีที่ 4
       แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพสรุปความสามารถในการอ่าน (เด็กพิเศษ)
       แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพสรุปความสามารถในการอ่าน
           รายชื่อนักเรียนที่อ่านไม่ออก (เด็กพิเศษ)
           วิเคราะห์จำนวนคำที่อ่านผิดหลักการอ่านตามอักขรวิธีที่กำหนดวิเคราะห์จำนวนคำที่
อ่านผิดหลักการอ่านตามอักขรวิธีที่กำหนด(เด็กปกติ)

   ประถมศึกษาปีที่ 5
       แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพสรุปความสามารถในการอ่าน (เด็กพิเศษ)
       แสดงจำนวนร้อยละของนักเรียนจำแนกตามระดับคุณภาพด้านความเข้าใจในการอ่าน
       นักเรียนที่ขาดสอบและเด็กอ่านไม่ออก
   ประถมศึกษาปีที่ 6
       สรุปผลความสามารถในการอ่าน เด็กพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
       สรุปผลการอ่าน ชั้นประถมศึกษ าปีที่ 6 เป็นรายโรง
นักเรียนขาดสอบเป็นรายอำเภอ
สรุปผลความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ป.6
รายงานสรุปความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5

3. เอกสารรายงาน O-NET'55
    ผล O-NET รายโรงเรียน

4. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
     โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย
     รายชื่อโรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 3

5. สรุปผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2555

6. ประกันคุณภาพภายใน

7. ประกันคุณภาพภายนอก

8. การศึกษาระดับปฐมวัย
     จุดเน้น มาตรการ และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
     ผลการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2555
     รายชื่อโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบ/เครือข่าย
     ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาระดับปฐมวัยรายมาตรฐาน ปีการศึกษา 2555
     ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับปฐมวัย
    ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่  61   ปี 2554  ณ จังหวัดกาญจนบุรี

9. โครงการจัดการศึกษาทักษะชีวิตในการรับมือสถานการณ์และภัยพิบัติต่างๆของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2555

10. โรงเรียนวิถีพุทธ และโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2556

11. ภาษาอังกฤษ
      โรงเรียนศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา(Primary Education English Resourc)                :PEER Center  4 ศูนย์
       การดำเนินงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2556

12. การบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)
       สรุปผลการประเมินตนเองของโรงเรียนในสังกัดตามมาตรฐานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2556
       ผลการวิเคราะห์ (SBM)

13. อาเซียนศึกษา
       ศูนย์การเรียนรู้อาเซียนศึกษา สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

14. เศรษฐกิจพอเพียง
       โรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.2  ที่ผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ปีงบประมาณ 2556

15. โรงเรียนในฝัน
       ข้อมูลโรงเรียนในฝัน

16. ข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2556