หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการกำหนดให้ผู้ขอมีวิทยฐานะครูชำนาญ การต้องมีคุณสมบัติ 3 ข้อคือ

      1) ต้องดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปี สำหรับวุฒิปริญญาเอก นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า

      2) มีภาระงานสอนไม่ต่ำกว่าภาระงานขั้นต่ำตามที่ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนด โดยความเห็นชอบของก.ค.ศ.

      3) ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนย้อนหลัง 2 ปีติดต่อกัน นับถึงวันที่ยื่นคำขอ

   จากการกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอตามข้อ 1 นั้นส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขออนุมัตินำประสบการณ์การ ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) มานับรวมกับตำแหน่งครู เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ซึ่ง ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

      1.อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้ง เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการนำประสบการณ์การดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่นและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา38 ค.(2) มานับรวมกับตำแหน่งครู ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปีสำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

      2.อนุมัติให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา และ อ.ก.ค.ศ.ที่ ก.ค.ศ.ตั้งเป็นผู้พิจารณากรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูและเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 สามารถนำระยะเวลาการดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 มานับรวมกับตำแหน่งครูได้ ซึ่งรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญาเอก เพื่อเป็นคุณสมบัติด้านประสบการณ์ในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ

      และหากกรณีที่ไม่เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดดังกล่าวข้างต้น ให้เสนอ ก.ค.ศ.พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะรายต่อไป ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ.ได้มีหนังสือแจ้งไปยังส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อ ทราบและถือปฏิบัติแล้ว ตามหนังสือสำนักงานก.ค.ศ.ที่ ศธ.0206.4/4487 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2553

สำหรับกรณีตัวอย่างในการพิจารณาประสบการณ์เพื่อขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการจะได้นำเสนอครั้งต่อไป