ดร.อารยา  ช่ออังชัญ

 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

วัน เดือน ปีเกิด 7 พฤศจิกายน 2518 อายุ 37 ปี

บ้าน 081-9953783  มือถือ 081-9869240

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (โครงการครุทายาท)
ปริญญาโท   ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาหลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาโท   การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาเอก  สาขาหลักสูตรและการสอน (กลุ่มหลักสูตรและการนิเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน

ปี 2540       อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดบัลลังก์ สพท.สุพรรณบุรีเขต 3
ปี 2546       อาจารย์ 2  โรงเรียนวัดบัลลังก์ สพท.สุพรรณบุรีเขต 3
                 ช่วยราชการโรงเรียนวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ปี 2553       ครู ค.ศ. 2 โรงเรียนวัดบัลลังก์ สพท.สุพรรณบุรีเขต 3 
ปี 2553       ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2
ปี 2558-2559  หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองหัวหิน
ปี 2560      ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2

 

ประสบการณ์

ครูสอนระดับปฐมวัย ภาษาไทย คอมพิวเตอร์
ครูแกนนำปฐมวัยจังหวัดสุพรรณบุรี
ครูแกนนำขับร้องเพลงลูกทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรี
ครูสอนออกอากาศคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาโรงเรียนวังไกลกังวล
ผลงานวิจัยดีเด่นปฐมวัย อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
วิทยากรอบรมการสร้างนวัตกรรมพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ร่วมอบรมวิจัย วัด ประเมินผลแนวใหม่ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย และASCD ประเทศสหรัฐอเมริกา