ว่าที่ ร.ต.อัชฌาวดี  ตันเจริญ

 

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

วัน เดือน ปีเกิด 20 ธันวาคม 2506 อายุ 45 ปี

โทรศัพท์ 08-6174-7649

ประวัติการศึกษา

2513 ป .4 โรงเรียนบ้านตำหรุ อำเภอปราณบุรี

2517 ป .7 โรงเรียนบ้านตำหรุ อำเภอปราณบุรี

2523 ม . ศ .3 โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน

2525 ม . ศ .5 โรงเรียนหัวหิน อำเภอหัวหิน

2529 ศษ . บ . มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

2543 ค . ม . สถาบันราชภัฎเพชรบุรี

ประวัติการทำงาน

1 กุมภาพันธ์ 2531 อาจารย์ 1 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สปอ . บ้านกรวด สปจ . บุรีรัมย์

1 ตุลาคม 2538 อาจารย์ 2 โรงเรียนบ้านหนองขาม สปก . สามร้อยยอด สปจ . ประจวบคีรีขันธ์

1 สิงหาคม 2540 ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ . บางสะพานน้อย สปจ . ประจวบคีรีขันธ์

23 มีนาคม 2541 ศึกษานิเทศก์ 5 สปอ . กุยบุรี สปจ . ประจวบคีรีขันธ์

1 เมษายน 2545 ศึกษานิเทศก์ 7 สปอ . ปราณบุรี สปจ . ประจวบคีรีขันธ์

7 กรกฎาคม 2546 ศึกษานิเทศก์ 7 สพท . ปข .2

ประสบการณ์

2533 วิทยากรพัฒนาหลักสูตรความต้องการของท้องถิ่น สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ

2542 หลักสูตรการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา