รายชื่อโรงเรียนที่ต้องรับการประเมินและนิเทศ ติดตาม

ชื่อโรงเรียน

ค่าเฉลี่ยรวม O-NET ป.6 
ปีการศึกษา 2553

วันที่

หมายเหตุ

บ้านหนองเหียง

31.11

 

 

บ้านห้วยพลับ

31.10

13 ม.ค.54

 

บ้านเนินพยอม
สาขาบึงนคร

30.86

 

 

อานันท์

29.59

14 ม.ค.54

 

ดีมากาเร็ตฟุลเลอร์

29.45

 

 

บ้านพุใหญ่

28.19

13 ม.ค.54

 

นเรศวรห้วยผึ้ง

28.02

14 ม.ค.54

 

บ้านหนองกระทุ่ม

27.46

 

 

บ้านคอกช้างพัฒนา

27.45

 

 

บ้านเขาโป่ง

25.58

 

 

หมายเหตุ :  โรงเรียนละครึ่งวัน  สำหรับโรงเรียนที่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป