สถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีกำหนดประกาศผลสอบ ในวันที่ 28 เมษายน นี้ ขณะนี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบแล้ว

       รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แจ้งว่า ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-Net ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) และช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาปีที่ 3) ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมีกำหนดประกาศผลสอบ ในวันที่ 28 เมษายน นี้ สทศ. ได้ประกาศผลสอบ O-Net ป.6 และ ม.3 เร็วขึ้นจากเดิมที่กำหนดไว้ โดยประกาศผลสอบตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา โดยโรงเรียนและนักเรียนสามารถดูผลคะแนนสอบ O-Net ของตนเองได้ที่เว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th

ทั้งนี้ สทศ.ได้วิเคราะห์ผลคะแนนสอบ O-Net โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนสอบ 828,119 คน
ผลคะแนนวิชาภาษาไทย เฉลี่ย 50.04 คะแนน เพิ่มขึ้น 18.82 คะแนน
คณิตศาสตร์ 52.40 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.55 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 40.82 คะแนน ลดลง 0.74 คะแนน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 52.22 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.15 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 38.37 คะแนน เพิ่มขึ้น 17.38 คะแนน
สุขศึกษาและพลศึกษา 58.87 คะแนน เพิ่มขึ้น 4.56 คะแนน
ศิลปะ 46.75 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.65 คะแนน
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 55.38 คะแนน เพิ่มขึ้น 2.86 คะแนน และ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนสอบ 853,027 คน
ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาไทย 48.11 คะแนน เพิ่มขึ้น 5.31 คะแนน
คณิตศาสตร์ 32.08 คะแนน เพิ่มขึ้น 7.90 คะแนน
วิทยาศาสตร์ 32.19 คะแนน เพิ่มขึ้น 3.02 คะแนน
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 42.73 คะแนน เพิ่มขึ้น 1.88 คะแนน
ภาษาอังกฤษ 30.49 คะแนน เพิ่มขึ้น 14.30 คะแนน
สุขศึกษาและพลศึกษา 50.87 คะแนนลดลง 21.1 คะแนน
ศิลปะ 43.50 คะแนน เพิ่มขึ้น 15.02 คะแนน และ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 47.29 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.22 คะแนน

 · เข้าระบบ O-NET คลิกที่นี่ แนะนำให้ใช้ Internet Explorer เท่านั้นในการเปิดเข้าระบบ
· เข้าระบบประกาศผล O-NET รายโรงเรียน คลิกที่นี่
· เข้าระบบประกาศผล O-NET รายบุคคล คลิกที่นี่